آشنایی با درمان گران پارس

موسسه توسعه درمان در منزل درمان گران پارس

موسسه توسعه درمان در منزل درمان گران پارس با ارائه کلیه خدمات درمانی در منزل شیراز ، در حال حاضر در شهر شیراز فعالیت خود را انجام می دهد . این خدمات فواید بسیار زیادی برای بیمار و همراهان بیمار دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

در جهت معرفی خدمات درمانی در منزل که توسط موسسه درمان گران پارس انجام میشود می توان به  کاهش انتقال عفونت های بیمارستانی ، کاهش هزینه های درمانی برای بیمار بدلیل حذف هزینه های هتلینگ بیمارستان ها، حذف همراهی و جابجایی بیمار ، کاهش ملاقات های روزانه بستگان بیمار ، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک شهری، احساس امنیت و رضایت مندی در بیمار و برخورداری از تغذیه مناسب، درمان دقیق تر نام برد.


ساعت تماس و ارائه کلیه خدمات 8 صبح تا 12 شب

[تعداد: 3    میانگین: 3.3/5]